Siūlomas pertvarkymas Dainavos Inkorporavimo Įstatų:
Click here for English

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Jaunimo Stovyklos – “Dainava” Taryba siūlo priimti pertvarkytus inkorporavimo įstatus kurie randomi tinklapi www.dainava.org.   Dauguma dabartinių įstatų nuostatos buvo adoptuotos 1956 m. Paskutinės pataisos įvykdytos 1985 metais. Dabartinių įstatų kopija randasi tinklapi dainava.org. Įstatų pertvarkymas sujungs visus veikiančius įstatus į vieną lengvai prieinamą ir atnaujintą dokumentą.

Pertvarkytuose įstatuose, keleri pakeitimai daromi atsižvelgiant į dabartinę Dainavos administraciją. Specifiniai, trečias įstatas atnaujinamas nurodant kad stovykla finansuojama aukomis ir stovyklų mokesčiais. Ankščiau, įstatuose teigiama kad stovykla finansuojama aukomis, metiniais narių mokesčiais bei palikimais. Ketvirtas įstatas atnaujinamas atsižvelgiant į vardą bei adresą Dainavos dabartinio registruoto agento. Buvusiose Michigano formos įstatų versijose kai kalbama apie Dainavos steigėjus, pirmus Tarybos direktorius ir egzistencijos terminas buvo reikalaujamas. Ši informacija dabar jau nėra privaloma, taigi nėra įskaitoma pertvarkytuose įstatuose.

Likusieji pakeitimai tai penktame įstate. Penkto įstato nuostatos atsižvelgia į dabartinę tobuliausią nusistovėjusią tvarką be pelno korporacijom ir pasikeitimai Michigano Bepelno Korporacijų Aktui padaryti nuo to laiko kai paskutiniosios pataisos buvo padarytos Dainavos Inkorporavimo Įstatams. Specifiniai, pertvarkyti įstatai apriboja Dainavos savanorių direktorių, valdybos narių bei kitų savanorių įsipareigojimus. Apribotos įsipareigojimo nuostatos seka apsaugas kurios randomos Michigano Bepelno Korporacijos Akte ir toliau apsaugo jeigu Michigano Bepelno Korporacijos Aktas būtų vėl pakeistas ateity toliau apribojant ar pašalinant įsipareigojimus tų individų nereikalaujant papildomų įstatų pakeitimų. Panašiai, pertvarkyti įstatai įtraukia standartinę žalos atlyginimo proviziją, pareiškiant kad Dainava gali atlygint direktoriams, valdybos nariams, darbininkams, savanoriams ar Dainavos agentams jei koks grasinantis ar baigtas veiksmas ar procedūra kuriame individas elgėsi geroj valioj ir tokiame atvėjyje kuriame nesipriešintų Dainavos ar jos narių teigiamiem interesams, ir kriminalinio veiksmo atžvilgiu ar procedūra, neturėjo racijonalios priežasties tikėti kad veiksmas būt buvęs neteisėtas. Pertvarkyti įstatai irgi draudžia kad Dainavos pajamos apdraustų direktorius, valdybos narius ar kitus individus nebent provizija būtų padaryta užmokėt atitinkamą kompensaciją už atliktus darbus Dainavai pratęsiant Dainavos labdaringus bei auklėjamuosius tikslus. Papildomos provizijos apriboja Dainavos veiklą kad užtikrintų Dainavos bepelno statusą. Baigiant, įstatų panaikinimo punktas seka panaikinimo punktą Dainavos statutuose, numatant jei Dainava būtų panaikinta, likęs turtas būtų paskirstytas Lietuvių Romos Katalikų organizacijai kuri puoselėja panašius tikslus.


Proposed restatement of Dainava Articles of Incorporation:

The Board of Directors of the Lithuanian American R.-Catholic Federation Youth Camp, Inc. (“Dainava”) proposes adopting Restated Articles of Incorporation, which can be found in their entirety by following the links at the bottom of this page. Many of the current provisions of the Articles date from the original Articles adopted in 1956, with the last amendment having occurred in 1985. A copy of the existing Articles can also be found at www.dainava.org. Restatement of the Articles will place all of the operative Articles into a single readily accessible and updated document.

In the Restated Articles, several changes are being made to reflect the current administration of Dainava. Specifically, Article III is being updated to indicate the way the camp is financed, through donations and camp user fees, whereas previously the Articles reflected financing through donations, annual member dues, and inheritances. Article IV has been updated to reflect the name and address of Dainava’s current registered agent. In prior versions of Michigan’s form Articles, information regarding the incorporators, members of the first Board of Directors, and term of existence was required. As this information is no longer required, it is not included in the Restated Articles.

The remaining changes are to Article V. Article V consists of provisions to reflect current best practices for non-profit corporations and changes to the Michigan Nonprofit Corporation Act made since the most recent amendments to Dainava’s Articles of Incorporation. Specifically, the Restated Articles limit the liability of Dainava’s volunteer directors, officers, and other volunteers. The limited liability provisions track protections provided by the Michigan Nonprofit Corporation Act and also further extends protection in the event the Michigan Nonprofit Corporation Act is amended to further limit or eliminate the liability of these individuals without requiring additional amendment of the Articles. Similarly, the Restated Articles include a standard indemnification provision, stating that Dainava may indemnify directors, officers, employees, volunteers, or agents of Dainava in any threatened, pending, or completed action, suit, or proceeding, if the individual acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of Dainava or its members and, with respect to a criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe that the conduct was unlawful. The Restated Articles also prohibit any of Dainava’s earnings from inuring to the benefit of its directors, officers, or other individuals, except that provision is made to pay reasonable compensation for services rendered to Dainava and to make payments and distributions in furtherance of Dainava’s charitable and educational purposes. Additional provisions provide certain limitations on Dainava’s operations so as to ensure that Dainava does not run afoul of its non-profit designation. Finally, the Restated Articles’ dissolution clause tracks the dissolution clause in Dainava’s Bylaws, providing that, upon dissolution of Dainava, any remaining assets will be distributed to a Lithuanian Roman Catholic organization with the same or similar goals and aims.

Dainava – Proposed Restated Articles of Incorporation 2017

Dainava Articles of Incorporation 1956

Share